BẢO HỘ LAO ĐỘNG PHƯƠNG UYÊN

BẢO HỘ LAO ĐỘNG PHƯƠNG UYÊN

Quy định mới về trang bị bảo hộ lao động

Quy định mới về trang bị bảo hộ lao động

Ngày 12 tháng 02 năm 2014, Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội đã ban hành Thông tư số 04/2014/TT-BLĐTBXH hướng dẫn thực hiện chế độ trang bị phương tiện bảo vệ cá nhân. Thông tư này có hiệu lực kể từ ngày 15/4/2014.

Quyết định số 1407/1997/QĐ-BLĐTBXH ngày 14 tháng 11 năm 1997 của Bộ trưởng Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội về việc ban hành tiêu chuẩn trang bị phương tiện bảo vệ cá nhân cho các nghề, công việc đặc thù của ngành Dự trữ quốc gia; Thông tư số 10/1998/TT-LĐTBXH ngày 28 tháng 5 năm 1998 của Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội hướng dẫn thực hiện chế độ trang bị phương tiện bảo vệ cá nhân; Quyết định số 68/2008/QĐ-BLĐTBXH ngày 29 tháng 12 năm 2008 của Bộ trưởng Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội ban hành Danh mục trang bị phương tiện bảo vệ cá nhân cho người lao động làm nghề, công việc có yếu tố nguy hiểm, độc hại và các văn bản khác có nội dung trái với quy định tại Thông tư này hết hiệu lực kể từ ngày Thông tư này có hiệu lực.

Theo Thông tư, người lao động trong khi làm việc chỉ cần tiếp xúc với một trong những yếu tố nguy hiểm, độc hại dưới đây thì được trang bị phương tiện bảo vệ cá nhân:

Tiếp xúc với yếu tố vật lý xấu;

Tiếp xúc với bụi và hóa chất độc hại;

Tiếp xúc với yếu tố sinh học độc hại, môi trường vệ sinh lao động xấu: vi rút, vi khuẩn độc hại gây bệnh, côn trùng có hại; phân, nước, rác, cống rãnh hôi thối; các yếu tố sinh học độc hại khác;

Làm việc với máy, thiết bị, công cụ lao động, làm việc ở vị trí mà tư thế lao động nguy hiểm dễ gây ra tai nạn lao động; làm việc trên cao; làm việc trong hầm lò, nơi thiếu dưỡng khí; làm việc trên sông nước, trong rừng hoặc điều kiện lao động nguy hiểm, độc hại khác.

Thông tư đưa ra các nguyên tắc cấp phát phương tiện bảo vệ cá nhân, gồm:

Người sử dụng lao động phải thực hiện các biện pháp về công nghệ, thiết bị, kỹ thuật an toàn, vệ sinh lao động để loại trừ hoặc hạn chế tối đa các tác hại của yếu tố nguy hiểm, độc hại đến mức có thể được, cải thiện điều kiện lao động trước khi thực hiện biện pháp trang bị phương tiện bảo vệ cá nhân.

Người sử dụng lao động thực hiện việc trang bị phương tiện bảo vệ cá nhân cho người lao động theo danh mục tại Phụ lục 1 ban hành kèm theo Thông tư này. Trong trường hợp các nghề, công việc chưa được Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội ban hành mà xét thấy có yếu tố nguy hiểm, độc hại không bảo đảm an toàn sức khỏe cho người lao động thì người sử dụng lao động trang bị phương tiện bảo vệ cá nhân phù hợp với công việc đó, đồng thời phải báo cáo về Sở Lao động – Thương binh và Xã hội địa phương hoặc Bộ, ngành chủ quản theo mẫu tại Phụ lục 2 ban hành kèm theo Thông tư này để đề nghị Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội bổ sung vào danh mục.

Người sử dụng lao động căn cứ vào mức độ yêu cầu của từng nghề hoặc công việc cụ thể tại cơ sở của mình, tham khảo ý kiến của tổ chức công đoàn cơ sở hoặc người đại diện tập thể người lao động để quyết định thời hạn sử dụng phương tiện bảo vệ cá nhân cho phù hợp với tính chất công việc và chất lượng của phương tiện bảo vệ cá nhân.

Người sử dụng lao động phải lập sổ cấp phát, theo dõi việc trang bị phương tiện bảo vệ cá nhân và phải có chữ ký của người lao động nhận phương tiện bảo vệ cá nhân theo mẫu tại Phụ lục 3 ban hành kèm Thông tư này.

Người lao động có quyền yêu cầu người sử dụng lao động bổ sung mới hoặc thay đổi loại phương tiện bảo vệ cá nhân quy định tại Phụ lục 1 ban hành kèm theo Thông tư này cho phù hợp với điều kiện thực tế. Người sử dụng lao động tham khảo ý kiến của tổ chức công đoàn cơ sở hoặc người đại diện tập thể người lao động trước khi quyết định.

Người đến thăm quan, học tập thì tùy theo yêu cầu cụ thể, người sử dụng lao động cấp phát các phương tiện bảo vệ cá nhân cần thiết để sử dụng trong thời gian thăm quan, học tập.

Nghiêm cấm người sử dụng lao động cấp phát tiền thay cho việc cấp phát phương tiện bảo vệ cá nhân cho người lao động hoặc giao tiền cho người lao động tự đi mua.

Ngoài ra, Doanh nghiệp cũng cần lưu ý thêm về nguyên tắc sử dụng phương tiện bảo vệ cá nhân, đó là:

Người sử dụng lao động phải tổ chức hướng dẫn người lao động sử dụng thành thạo các phương tiện bảo vệ cá nhân thích hợp và phải kiểm tra chặt chẽ việc sử dụng.

Các phương tiện bảo vệ cá nhân chuyên dùng có yêu cầu kỹ thuật cao thì người sử dụng lao động (hoặc người được ủy quyền cấp phát) phải kiểm tra để đảm bảo chất lượng, quy cách trước khi cấp, đồng thời định kỳ kiểm tra trong quá trình sử dụng và ghi sổ theo dõi; không sử dụng các phương tiện không đạt yêu cầu kỹ thuật hoặc quá hạn sử dụng.

Người được trang bị phương tiện bảo vệ cá nhân phải sử dụng phương tiện đó theo đúng quy định trong khi làm việc. Nếu người lao động vi phạm thì tùy theo mức độ vi phạm phải chịu hình thức kỷ luật theo nội quy lao động của cơ sở mình hoặc theo quy định của pháp luật.

Người lao động không phải trả tiền về việc sử dụng phương tiện bảo vệ cá nhân. Người sử dụng lao động có trách nhiệm trang bị lại cho người lao động phương tiện bảo vệ cá nhân khi bị mất, hư hỏng hoặc hết hạn sử dụng. Trường hợp bị mất, hư hỏng mà không có lý do chính đáng thì người lao động phải bồi thường theo quy định của nội quy lao động cơ sở. Khi hết thời hạn sử dụng hoặc khi chuyển làm công việc khác thì người lao động phải trả lại những phương tiện bảo vệ cá nhân nếu người sử dụng lao động yêu cầu nhưng phải ký bàn giao.

Căn cứ vào quy định về trang bị phương tiện bảo vệ cá nhân được ban hành tại Thông tư này và thời hạn sử dụng phương tiện bảo vệ cá nhân đã được quyết định, hàng năm, người sử dụng lao động tham khảo ý kiến của tổ chức công đoàn cơ sở hoặc người đại diện của người lao động để lập kế hoạch mua sắm (bao gồm cả dự phòng).

Kinh phí về mua sắm, trang bị phương tiện bảo vệ cá nhân được hạch toán vào chi phí thường xuyên đối với các cơ quan hành chính, sự nghiệp, vào chi phí sản xuất kinh doanh của cơ sở sản xuất, kinh doanh.

 

 

On February 12, 2014, the Ministry of Labor, War Invalids and Social Affairs issued Circular No. 04/2014/TT-BLĐTBXH guiding the implementation of the regime of providing personal protective equipment. This Circular takes effect from April 15, 2014.

Decision No. 1407/1997 / QD-BLĐTBXH dated November 14, 1997 of the Minister of Labor, War Invalids and Social Affairs promulgating standards for equipping personal protection means for specific occupations and jobs of the national reserve industry; Circular No. 10/1998 / TT-LĐTBXH of May 28, 1998 of the Ministry of Labor, War Invalids and Social Affairs guiding the implementation of the regime of equipping personal protection means; Decision No. 68/2008 / QD-BLĐTBXH dated December 29, 2008 of the Minister of Labor, War Invalids and Social Affairs promulgating the List of equipment to provide personal protection for workers working and having jobs Dangerous and toxic elements and other documents with contents contrary to the provisions of this Circular shall cease to be effective as from the effective date of this Circular.

According to the Circular, workers working only need to exposure one of the dangerous and toxic factors below, they are equipped with personal protective equipment:

Exposure to bad physical factors;

Exposure to dust and toxic chemicals;

Exposure to harmful biological factors, bad labor hygiene environment: viruses, harmful bacteria, harmful insects; feces, water, garbage, stinking sewers; other toxic biological elements;

Working with machines, equipment, working tools, working in positions where dangerous working postures cause labor accidents; work at height; working in a pit where there is no oxygen; Working on rivers, in forests or other hazardous and hazardous working conditions.

The Circular provides principles for the provision of personal protection means, including:

Employers must take measures on technology, equipment, safety techniques and labor hygiene to eliminate or minimize the harmful effects of dangerous and toxic elements to the extent possible. okay, improve working conditions before implementing measures to equip personal protective equipment.

Employers shall equip employees with personal protective equipment according to the list in Appendix 1 issued together with this Circular. In cases where jobs and jobs have not yet been issued by the Ministry of Labor, War Invalids and Social Affairs but deem that there are dangerous and noxious elements which do not ensure the health safety for laborers, the employers shall being subject to personal protection means suitable to such work, and at the same time, reporting to the local Labor, War Invalids and Social Affairs Service or the managing ministries and branches according to the form in Appendix 2 issued together with this Circular. to propose the Ministry of Labor, War Invalids and Social Affairs to add to the list.

Employers base on the required level of each job or specific job at their facility, consult with the local trade union organization or the employee's collective representative to decide the time Term of using personal protective equipment to suit the nature of work and the quality of personal protective equipment.

The employer must make a book of allocation and monitoring of the provision of personal protective equipment and must be signed by the employee receiving personal protective equipment according to the form in Appendix 3 issued with this Circular.

The employee has the right to request the employer to supplement or change the type of personal protection means specified in Appendix 1 attached to this Circular to suit the actual conditions. Employers consult with local trade union organizations or employees' collective representatives before deciding.

People who visit or study, depending on specific requirements, employers allocate the necessary personal protective equipment to use during the time of visiting and studying.
Employers are strictly forbidden to allocate money in lieu of granting personal protection means to employees or handing money to workers to buy by themselves.

In addition, Enterprises should also pay more attention to the principle of using personal protective equipment, that is:

Employers must organize and instruct workers to use the appropriate personal protective equipment and must strictly inspect the use.

The specialized personal protection means with high technical requirements must be checked by the employer (or authorized person) to ensure the quality and specifications before granting and at the same time check periodically. checking during the use and recording of the monitoring book; do not use vehicles that do not meet the technical requirements or expire.

People equipped with personal protective equipment must use that vehicle in accordance with the regulations while working. If violating employees, depending on the severity of the violation, they must be disciplined according to their labor regulations or according to the provisions of law.

Workers do not have to pay for the use of personal protective equipment. The employer has the responsibility to re-equip workers with personal protection means when they are lost, damaged or expired. In case of loss or damage without plausible reasons, the laborers must compensate according to the provisions of the grassroots labor regulations. At the end of the expiry date or when transferring to another job, the employee must return personal protection means if the employer requires but must sign the handover.

Based on the regulations on the provision of personal protective equipment issued in this Circular and the term of use of personal protection means has been decided, every year, employers consult local trade union organizations or employees' representatives to make procurement plans (including contingencies).

Funds for procurement and equipment of personal protection means shall be accounted into regular expenses for administrative and non-business agencies, into production and business costs of production and business establishments.

BẢO HỘ LAO ĐỘNG PHƯƠNG UYÊN

BẢO HỘ LAO ĐỘNG PHƯƠNG UYÊN

BẢO HỘ LAO ĐỘNG PHƯƠNG UYÊN
7h30 - đến 19h30 (tất cả các ngày trong tuần)
phone
chat
X